top of page

TOIMINTA /
TS-OSASTOJA

10003

  LÄHETYSVÄYLÄ

       Mk.16:15-20; Mt.28:18-20

         Lk.24:44-49; Joh.20:21-23

           Apt.1:4,5,8; 13:1-4

MIKÄ:

Toivon Saattue on LÄHETYSKESKUS:

      Annamme mahdollisuuden sille, että

        MUUTKIN voivat lähettää ja tehdä

          ULKOMAILLA lähetystyötä.

- Toivon Saattueen välityksellä voivat

     sekä seurakunnat että myös yksilö-

       lähetit tehdä lähetystyötä ulkomailla

         – esirukoilijoidensa ja taloudellisen

               tukijoukkonsa avustamana.

                                                    Joh.17:18

 

MITÄ:

Lähetystyössä periaatteemme auto-

     nomiasta tarkoittaa yhteistyötaho-

       jemme suhteen sitä, että TS ei ole

         itse varsinainen lähetyshankkeiden

           rahoittaja, vaan pikemminkin

            silta, väylä tai kanava niille

              lähtijöille ja lähettäjille, jotka

                haluavat tehdä ulkomailla

                  lähetystyötä kauttamme.

- Em. autonomia -periaatteen mukaisesti

    YHTEISTYÖMME PERUSTANA eri tahojen

      ja ihmisten kanssa EI ole jokin tietty

       yhteinen hengellinen näkemys tai

        erityisoppi, VAAN omakohtainen

         UUDESTISYNTYMINEN Pyhästä

          Hengestä, USKO Jeesukseen

           Kristukseen ja Hänen sovitus-

            ja lunastustyöhönsä; sydämen

             puhtaus ja vilpitön halu seurata

              Jeesusta ja palvella Isää – sekä

               keskinäinen yhteys Hengessä,

                rehellisyys, yhteisymmärrys –

                  ja toki halu tehdä yhteistyötä

                   kanssamme.

 

TARKOITUS:

TEHDÄ TUNNETUKSI EVANKELIUMI –

     ilosanoma Jumalan armosta ja rak-

      kaudesta Jeesuksessa Kristuksessa

       – ”kaikille luoduille", "kaikissa maa-

        ilmoissa” – mahdollisimman alku-

          peräisenä ja helppotajuisesti.

- AVAAMME MAHDOLLISUUDEN

   = Haluamme tarjota Jumalalle ja ihmi-

        sille mahdollisuuden toteuttaa sitä

          lähetyskutsua, jonka Jeesus on

            antanut – niin YKSILÖUSKOVILLE 

              kuin SEURAKUNNILLEKIN.

 

- PALVELEMME SILTANA  konsulttina,

    välittäjänä ja kontaktina eri maihin;

      ja apuna siihen, että lähettien koke-

       mus ja armoitukset yhdistyvät työn

         tarpeisiin – ja voivat koitua pelas-

          tukseksi ja siunaukseksi monille

            ihmisille ja kansakunnille.

MITEN:

JAAMME halukkaille sitä hengellistä

      tietämystä, osaamista, tuntemusta

        ja kokemusta, mitä Isä on antanut

          meille lähetystyöstä.

 

- PALVELEMME lähinnä mahdollisuuden

     avaajana, siltana, jota myöten srk:t

       ym. herätyskristilliset yhteisöt voivat

         lähettää – ja lähetit lähteä – lähetys-

           työhön, ulkomaille.

- SIIRRÄMME ja ohjaamme srk:tien, yksi-

     löiden, liikeyritysten ym. yhteisöjen ja

      tahojen hengellistä, taloudellista, tek-

       nistä ym. tukea ulkomailla työskente-

        leville läheteille ja myös lähetystyö-

         kohteisiin eri puolille maailmaa.

 

- VÄLITÄMME ja kerromme kanssamme

    yhteistyössä oleville joukoille rukous-

      ja kiitosaiheita ym. infoa eri lähetys-

       kohteista.

  

LÄHETYSTYÖTÄMME:

10016   ISRAEL- JA JUUTALAISTYÖ

10029   MISSIO SEFARAD

             - KATSO: www.missiosefarad.com

10294   Kirsi Hypén / ISRAEL- ja juutalaistyö

10362   VARTIJA MUURINAUKOSSA

               (Standing Guard On The Walls)

                 - Beatriz Tridico (Espanja)

10061   AFRIKKA – OVERLAND MISSIONS

                - Tapio Tikkala

10032   ETELÄ- ja VÄLI-AMERIKKA

 

10236   BOLIVIA – Samuel Rojas:

                MEC-CG / SEBITEP / I.E.P.N.Q.

   KATSO VIDEO ym.:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Gcxjj2Jjk3pHQkq63gt47HSfNTiqNUdJA4QzkXM23bc3hjrBNsdu2YW1WqDQif3Sl&id=100076603220300&sfnsn=wa&mibextid=WaXdOe

 

10223   Ferney Nieto / AMILA:

               – CEN, CREEA, CLAMI-KIDS,

                    CLAMI, ETM, CAMI, DCG

                        – BOLIVIA ym.

10045   AASIA

 

10058   MISSIO MEEVI

 

10184   P-I:  Mi.L. / Koti-srk-liike

  

10304   P-I:  Di / Koti-srk-liike

 

10210   E-I:  V.Vi / L-koti

 

10359  CHE - Kyläyhteisöjen Terveysvalistus

                          - Aasia

10113 / 50160  Victor Montalvan / Kansain-

              välinen espanjankielinen

                "VIDA Y FUEGO" -Lähetystyö

10074   MUU KANSAINVÄLINEN TYÖ

               - Espanja, Baskimaa, Ranska

                   Irlanti, Venäjä jne.

10197   MENORA MISSIO / Olavi Hyppönen

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

 

50128

           EVANKELIUMIN

         KYLVÖ- JA

 

          LEIKKUUTYÖ

 

MITÄ:

- Evankeliumi kaikille yhteiskunnan

    osa-alueille = Sekulaarin maailman

                              arvoihin vaikuttaminen

- Evankeliointi normaaliksi ja luonnol-

     liseksi osaksi uskovan arkielämää

- ”Matto-”, massa-, ystävyys-, salama-,

      katu-, kirja-, netti-, pantomiimi-,

        laulu- ym. taide- jne. evankeliointi

- ”Niittokone-evankeliointi” = Ihme- ja

      parantumiskampanjat, herätysko-

        koukset ja -sarjat

EVANKELIOIVIA YKSIKÖITÄ:

10249 / 50199   KOTIYHTEYS

                              Esko Hakulinen

 

10281 / 50173   RUKOUSMAKKARAKÄRRY /

          KADULTA KOTIIN - Ari & Sari Kuokka

 

10207  LAUPEUDEN TYÖ

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

50115   LPO-KOULU 

  

MIKÄ:

- LPO-Koulu on systemaattinen, intensii-

    vinen ja 3-tasoinen LÄHETYS-, PAL-

     VELUTYÖ- ja OPETUSLAPSEUS-

      KOULU, jossa opetamme

        tuntemaan Jumalaa ja

          palvemaan Häntä.

- Jaamme halukkaille sitä tietämystä,

     osaamista, taitoa ja kokemusta,

       mitä Isä on antanut meille.

MITÄ:

- TUOTAMME Raamatun opiskelumateri-

     aalia eri kielillä (erityisesti kodeissa

       kokoontuvia srk:ia varten); ja kou-

         lutamme käyttämään sitä srk:issa.

* OPETAMME ESIM. NÄISTÄ AIHEISTA:

   - Opetuslapseus ja Koti-srk

   - Hengellinen elämä ja seurakunta

   - Usko, rukous, paasto ja antaminen

   - Evankeliointi ja Lähetystyö

   - Sidottujen vapauttaminen

   - Sisäinen parantuminen ja

        eheytymi­nen

   - Profeetallinen esirukous ja

        Hengellinen sodankäynti

   - Isän lahjat; Pojan lahjat; Pyhän

        Hengen hedelmät ja armolahjat

   - Jeesuksen antamat viidenlaiset

        Sanan palvelijat; erilaiset pal-

          velulahjat ja seurakunnalliset

            palvelutehtävät

   - Palve­lu Pyhässä Henges

   - Jumalan Sana ja Sen saarnaaminen

        – opiskelu, tulkinta, julistaminen

            ja opettaminen

   - ”Jumalallisen parantumisen tekni-

         kot”- ja ”Uusi ihminen Kristuk-

           sessa” -koulutus

   - Ylistystanssi-koulutus.

 

TARKOITUS:

- HALUAMME auttaa Jeesuksen opetus-

    lapsia tiedostamaan kutsumuksensa

     ja tehtävänsä Ju­malan valtakunnan

      kansalaisina; ja ohjata heitä toteut-

       tamaan Jeesuksen lähetyskäskyä

        hengelliseen asemaansa kuulu-

         vien valtuuksien mukaisesti 

          RAKKAUDESSA,

            ANTAUMUKSELLA,

             TEHOKKAASTI

               – JA SYDÄMEN ILOLLA.

   RAAMATTUKURSSEJA:

 

50254   Sisällä Elämässä -RAAMATTU-

                  KOULUTUS

             Esko Hakulinen & Reijo Hänninen

50047   KIRKKAUDEN SAATTUE (KS)

               - SUOMESSA

                     - Reijo Hänninen

10087   KIRKKAUDEN SAATTUE (KS)

               – KANSAINVÄLINEN

                    - Reijo Hänninen

10388   VALTAKUNTA ON -Koulutus

               A.Sakari K.

= Jeesuksen Kristuksen suorittama lunas-

tus ja ihmiskunnan sovitus ristillä sisältää,

paitsi pelastuksen synneistä ja tien Taivaan

Isän yhteyteen, myös täydellisen parantu-

misen.

Jumalan Sanassa on tästä kiistaton todis-

tus ja lupauksia, jotka jokainen saa uskos-

sa vastaanottaa. Tässä palvelutehtävässä

tuodaan esille Raamattua, Jumalan Sanaa.

   KATSO VIDEOOITA:

 https://www.youtube.com/watch?v=IrvyTkYr-3A

 https://youtu.be/2IZQNELE8fY?feature=shared

50034  KOTI-

        VERKOSTO

   

MIKÄ:

KOTI-VERKOSTO on TS:n yhteydessä

    toimivien AUTONOMISTEN KOTI-SRK:ien

      ja KOTI-SRK-LIIKKEIDEN YHTEYS:

 

   - Uskovat raken­tuvat kodeissa kokoon-

       tuen, keskinäisessä yhteydessä, joh-

         tajien ja vanhimpien paimentamina.

 

MITÄ:

* Varustamme, rohkaisemme ja ohjaam-

     me Jeesuksen seuraajia:

 

 - KOKOONTUMAAN kodeissa ja raken­tu-

    maan siellä Pyhän Hengen läsnäolossa

     Isän ylistämisen ja palvonnan, Sanan

      opiskelun ja Siitä keskustelun avulla

 

 - KOKEMAAN keskinäistä yhteyt

 

 - (ESI)RUKOILEMAAN, kasvamaan

      uskossa ja Jumalan tun­temisessa

 

 - TIEDOSTAMAAN uskovina hengellisen

     asemamme, ja mitä merkitsee se,

       että olemme Jumalan lapsia

 

 - LÖYTÄMÄÄN kutsumuksemme

 

 - KEHITTYMÄÄN siinä, miten siunata

      ja palvella toisia Jumalan Sanalla,

        Pyhässä Hengessä ja armolahjoilla.

MITEN:

Autamme KOTI-SRK:ien ja -LIIKKEIDEN

     käynnistämisessä ja vahvistamisessa

      monin eri tavoin mm. tarjoamalla

       pienryhmiä varten valmistettua

        "Kirkkauden Saattue" -nimistä

          Raamatun opiskelumateriaalia.

  

- Neuvomme uskovia käyttämään tuota

     materiaalia, jotta he voivat sen avulla

       kodeissa kokoontuen kokea Kristuk-

        sen ruumiin yhteyttä, ja kasvaa sekä

          hengellisesti Jumalan ja Hänen

            Sanansa tuntemisessa että mää-

              rällisesti – moninkertaistuen KO-

                  TI-SEURAKUNNIKSI ja -LIIKKEIKSI

                      osaksi KOTI-VERKOSTOA.

 

TARKOITUS:

Haluamme auttaa uskovia kasvamaan

     hengelliseen kypsyyteen  täysi-ikäi-

      siksi Kristuksessa; sekä elämään ja

       toimimaan rakkaudessa ja uskossa

        Jeesukseen, hengellisesti varustet­-

          tuina – Jeesuksen armoon, Juma-

           lan Sanaan ja Pyhän Hengen

             voiteluun ja voimaan luottaen.

PERIAATTEITA:

Tunnustamme, että hengellisesti, käsit-

     teellisesti ja myös todellisuudessa on

      olemassa vain yksi Jumalan srk, joka

       on maailmanlaajuisesti yksi Krtistuk-

        sen morsian ja ruumis – johon kaikki

         Suomenkin uskovat kuulumme.

- Niinpä myös paikkakunta- ja kaupunki-

    kohtaisesti kaikki omakohtaisen uskon-

     ratkaisun tehneet, Pyhästä Hengestä

      uudestisyntyneet Jeesuksen seuraa-

        jat muodostavat kaikki yhdessä to-

         dellisen paikallisen Jumalan srk:n 

          kuuluivatpa he sitten minkä nimi-

           seen kristilliseen yhteisöön tahansa.

- Tiedostamme, että Toivon Saattueen

     Koti-Verkosto on vain osa Kristuksen

       paikallista seurakuntaa:

  

- Emme monopolisoi­ srk -nimitystä tar-

    koittamaan vain itseämme; emmekä

      halua lisätä toisistaan erillään olevien

       ”srk:ien” määrää – ikään kuin Jee-

          suksella voisi olla monta morsianta

             ja ruumista.

 

- Emme myöskään sano olevamme ainoa

    oikea Jeesuksen seurakunta esim. Hel-

     singissä – vaikka toki tahdommekin

       olla sen siemen ja osa sitä.

- Em. syystä emme kutsu itseämme seu-

    rakunnaksi kaupunki- ja aluetasolla,

     vaan ainoastaan silloin, kun puhumme

      Koti-srk:sta – jolloin on ilmeistä, että

       kyse on yhdessä kodissa kokoontu-

        vasta uskovien yhteydestä, jossa on

         koolla vain pieni osa koko Kristuk-

          sen paikallisesta srk-ruumiista.

KOTI-SRK mm. TÄÄLLÄ:

 

 - HELSINKI:

   - Kalasatama:

      50092  "Sanan ja Hengen läsnä-                               olossa"

 

   - Marjaniemi:

      50199 / 10249  Kotiyhteys

  

   - Mellunkylä, Malmi ym.:

       50212 / 10346  Iglesia Hispana

                    "VIDA Y FUEGO" - Helsinki

             (Espanjankielinen seurakunta)

VANTAA:

   - Kivistö

       50241  Kivistön Koti-srk

ESPOO:

   -  50267 Suurpellon Koti-srk

- ESPOO/ KIRKKONUMMI, Masala:

     50209  "Herra kokoaa kansansa"

- LAHTI - KOUVOLA - HEINOLA

    50238 / 10333  Kansainvälinen

      "Buenas Nuevas" -seurakunta

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

 

50131    PALVELU

 

           PYHÄSSÄ

            HENGESSÄ

MITÄ:

a) Pyhän Hengen synnyttämä

       "Ylistys uskossa”:

    - Kiitos- ja ylistys (Jumalan kiit-

         täminen ja korottaminen)

    - Karkelo (Jumalan juhliminen)

    - Palvonta (Jumalan ihannoimi-

         nen ja Hänelle antautuminen)

    - Taisteluylistys (hengelliseen

         sotaan liittyvä julistus, liput,

           marssi, pasuunat, huuto jne.)

    - Profeetallinen ylistystanssi

 

b) Profeetallinen palvelu  (Naatan, Gaad,

      Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Hesekiel)

    - Profeetallinen Sana

    - Pyhän Hengen kokeminen, -kaste,

         -täyteys, -läsnäolo, -tulikaste,

           -voitelu ja -kirkkaus

    - Rukouspalvelu: armolahjat, ihmeet,

         parantumiset, merkit ja voimateot

    - Erityiset esirukousryhmät

    - Esirukoukseen keskittyvät Koti-srk:t

 

c) Vapautus; Sisäinen parantuminen

       ja eheytyminen; Uusi Evankeliu-

         min mukainen identiteetti ja

            täyteys Kristuksessa

 

d) Profeetallinen esirukous,

       hengellinen taistelu ja sodankäynti

    - Toteuttajat: TS:n yhteistyössä olevat

        ja sen eri työsektoreita rukoillen

         tukevat esirukous­ryhmät ja esi-

          rukoukseen keskittyvät Koti-srk:t.

            Yksilöuskovat, herätyskristilliset

              järjestöt, herä­tysliikkeet (myös

               TS:n istut­tamat uskovien) yh-

                 teisöt ja srk:t, eri puolilla

                   Suomea; ERITYISESTI:

 

e) Missio NÄKYMÄTÖN  Ef.6:12

    - Taistelu niitä ”tässä pimeydessä hal-

        litsevia maailman valtiaita ja pahuu-

         den henkival­toja vastaan taivaan

          avaruuksissa”, jotka estävät ihmisiä

            tuntemasta Jumalaa.  2.Kor.10:3-5

 

f) Kirkkauden Lauantait

    = Koulutusta profeetalliseen

         palveluun Pyhässä Hengessä

 

g) Kirkkauden Päivä- / Tuli-ilta -tapah-

     tumat – joissa sisältönä:

      - Ylistystä, Raamatun opetusta ja

         julistusta; Vapaa sana -jakamista;

          Rukouspalvelua sairaiden ym. tar­-

           vitsevien puolesta; Pyhän Hengen

            voitelun, kirkkauden ja voiman

              välittämistä; Viipymistä Jumalan

                läsnäolossa

           – ilman uskonnollista rekvisiittaa

              = Ei rutiininomaisia ilmoituksia

                  eikä tar­peettomia ”täytenume-

                   roita” = Ei ”kokous”, vaan Isän

                    kohtaamista. Ei joka viikko

                      – vaan JANON MUKAAN.

ESIRUKOUSTYÖTÄ:

10362   VARTIJA MUURINAUKOSSA

               (Standing Guard On The Walls)

                 - Beatriz T. (Espanja)

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

LUE LISÄÄ
TOIMINTAMME PERIAATTEISTA:

 

50102

      PALVELUTYÖ

 

        Hes.1:15-21; Apt.19:1-8-12,20

         1.Kor.3:1-16,21-23

           Ef.2:19-22; 4:11-13-16

 

MIKÄ:

- Toivon Saattue on myös PALVELUTYÖ,

     jonka kautta itse toimimme monin

      eri tavoin – palvellen yksilöitä,

        Koti-srk:ia ym. uskovien yhteisöjä

         – kouluttaen, julistaen sekä

              tuottaen mm. kirjallisuutta

                ja videoita

                 – Suomessa ja ulkomailla.

  

- TS palvelee myös "ALUSTANA" MUILLE

     PALVELUTÖILLE (ministeriöille), jotka

       haluavat toimia yhteistyössä kans-

         samme tarjoamme näille auto-

           nomisen SEKTORIN.

 

MITÄ:

- Opetamme srk:ia, yhteisöjä ja yksilöitä

    – ilman kirkkokuntarajoja – tuntemaan

        ja palvelemaan Jumalaa: Jaamme

         halukkaille sitä hengellistä osaamis-

          ta, tietämystä, kokemusta ja taitoa,

            mitä Isä on antanut meille – esim.:

  

  - Koti-srk- ja Lähetyskoulutus;

     - ”Kirkkauden Saattue” -kirjasarjan

          Opetuslapseus- ja Palvelu Pyhässä

              Hengessä -koulutukset

  - ”Jumalallisen parantumisen teknikot"-

        ja ”Uusi ihminen Kristuksessa”

          -koulutukset

  - Ylistystanssi -koulutus.

 

MITEN:

- Tuotamme ja levitämme herätyskristilli-

   siä video-ohjelmia; sekä "Kirkkauden

    Saattue” -nimistä Raamatun opiskelu-

      materiaalia uskovien ja seurakun-

        tien hengellistä uudistumista ja

          opetuslasten tekemistä varten.

 

- Vierailemme – ja myös itse järjestämme

     julistus-, koulutus- ja Raamatun ope-

       tustapahtumia; sekä "Kirkkauden ja

         parantumisen herätyskampanjoita"

           – ja palvelemme niissä.

 

- Tuemme rukoillen, rohkaisten, neuvoen,

     opettaen ym. monin eri tavoin yksilöitä,

       ryhmiä, seurakuntia, herätysliikkeitä

         ym. yhtei­söjä eri puolilla maailmaa.

PYRKIMYS:

- Haluamme toteuttaa Jeesuksen asetta-

   maa rakkauden tehtävää – koko maa-

    ilmassa – Pyhän Hengen ja Jumalan

     Sanan lupausten ohjauksessa ja

       voimalla:

        - julistamalla evankeliumia

        - opettamalla Jumalan Sanaa /

            Raamattua

        - tekemällä opetuslapsia,

             opetuslasten tekijöitä ja 

                opetuslasten tekijöiden tekijöitä

        - tuottamalla Raamatun opetusmate-

             riaalia

        - tukemalla monin eri tavoin yhteis-

            työjoukkojamme – kunkin maan

             ympäristön, olosuhteet, tilanteet

               ja eri ikäryhmät huomioiden.

 

PALVELUTYÖTÄMME:

50047   KIRKKAUDEN SAATTUE (KS):

                - Kirjallisuus-, koulutus-, julistus-

                     ym. työ SUOMESSA

  

10087   KIRKKAUDEN SAATTUE (KS)

                 – KANSAINVÄLINEN kirjallisuus-,

                       koulutus-, julistus-, ym. työ

10142   TULIVAUNU - Ester Aili Heinosen ja

                 Reijo Hännisen LÄHETYSMATKAT

                    ym. YHTEISTYÖ

10100   VIDEOTYÖ

10090   JUMALALLINEN PARANTUMINEN

                 - koulutus  (A. Sakari K.)

 

10139   GOSPEL-LATTARI- JA

                 YLISTYSTANSSIKOULUTUS

10317  PALUU MUINAISILLE POLUILLE

                - Jarmo Tikka

                         KATSO VIDEOITA:

     https://m.youtube.com/watch?v=JPmAXnBc3IM

                 https://youtu.be/D9VxgsacweQ

 

10375 KINGDOM ECCLESIA

            - James Pekkala

 1) Video- ja Mediatyö:

       - Sisältää youtube kanavan ja sähköisiä

         Some alustoja varten Raamatun Sanaa

          ja julistusta erimuodoissa (videot,

                                                posters jne)

       - SHARING the abundant LIFE in JESUS

           via testimonies, teachings, songs,

             prophecies

 2) Lähetysmatkoja

 3) Evankeliointia

 4) Opetuslapseutusta

 5) Koti-srk:ien aloittamista/ vahvistamista

KATSO VIDEO:

 https://youtu.be/WRrk4qn1XVw?si=QAitt9e_J83Xfmo4

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

 

50005   DIAKONIA- /

 

           TUKIOSASTO

 

 

MITÄ:

50018  YHTEISTEN KÄYTÄNNÖN

                ASIOIDEN HOITAMINEN

= Uskovien kokoontumisiin ja toimintaan

     liittyvien käytännön asioiden järjestä-

       minen ja avustaminen

= Tapahtumien järjestäminen: Tila- ym.

     vuokrat, puhuja- ym. palkkiot, matka-

        ym. korvaukset ja kulut

= Vieraista huolehtiminen: majoitus ym.

      ylläpito; jne.

 

50063  TYÖVÄLINEET, -KALUSTO ym.

               -TARVIKKEET

 

50144  USKOVIEN KESKINÄINEN HUO-

                LENPITO  Apt.6:1-7

                                  1.Kor.12:12-25-27

= Huolehtiminen seurakunnan vanhuk-

     sista, orvoista, leskistä, sairaista ym.

       heikoista jäsenistä

 

10252  SUOMESTA TURVAPAIKKA KOTI-

                MAASSAAN VAINOTUILLE

                   KRISTITYILLE

10265  KRIISIAPU: Suurin tarve

50050  TIEDOTUS / MEDIA -tekninen tuki                   Joh.4:28-30; Apt.5:28; 1.Ts.1:8,9

                Mt.4:24; 24:14; Ilm.14:6,7,14-16

a) Nettisivujen ym. julkisen tiedottamisen

       tekninen tuki

 

b) Videotyön tekninen tuki: Videotiimi

      (Videokuvaamisen, editoinnin, nettiin

         asennuksen jne. tekniset osaajat)

 

c) Visuaalisen esityksen tuki (Graafikot,

      piirtäjät, valokuvaajat ym. visuaalisen

        esittämisen osaajat)

   

50021  HALLINTO-, LAILLISUUS-,

               TALOUS- YM. VIRALLISET

                 KÄYTÄNNÖN ASIAT

a) Hallinnon Tekninen Tuki: Virallisten

      ym. lakiasioiden hoito (Palkkiot,

       toiminta-, hankinta- ym. kulut;

        Työnhakuasiat, työ- ym. sopimukset;

         Maassaolo-, työ- ym. luvat ja asia-

          paperit; Toiminnan, varojen keräyk­-

           sen ja varojen käytön laillisuuden

             varmentaminen; jne.)

  

b) Taloudenhoidon Tekninen Tuki: Ylei-

      nen varainhankinta ja taloudenhoito

   = Budjetointi; Rahankeräys, sen luvat

        ja raportointi;

          Tilin- tai toiminnantarkastuksen,

           toimintakertomuksen ym. vuosi-

            kokoukseen liittyvien talous-

              asioiden järjestäminen

                ja varmentaminen

   = Lahjoitukset, sponsorit, keräykset,

        talkootyöt jne.

   = TS:ta taloudellisesti (ilman vasta-

        vuoroisuusvelvoitteita) tukevat:

          Yksilöuskovat, herätyskristilliset

            järjestöt, herätysliikkeet, yhteisöt

             ja srk:t eri puolilla Suomea;

               Liikeyritykset ym. tahot

 

c)  Kassanhoito ja Kirjanpito

HUOM! KATSO TYÖMME KOHTEITA  

  TARKEMMIN NÄISTÄ OSIOISTA :

  - HOME / "KATSO - MYÖS VIDEOITA"

 

  - MORE / "HALUATKO LAHJOITTAA"

bottom of page