top of page

TOIMINTA /
TS-OSASTOJA

10003

  LÄHETYSVÄYLÄ

       Mk.16:15-20; Mt.28:18-20

         Lk.24:44-49; Joh.20:21-23

           Apt.1:4,5,8; 13:1-4

MIKÄ:

Toivon Saattue on LÄHETYSKESKUS:

      Annamme mahdollisuuden sille, että

        MUUTKIN voivat lähettää ja tehdä

          ULKOMAILLA lähetystyötä.

- Toivon Saattueen välityksellä voivat

     sekä seurakunnat että myös yksilö-

       lähetit tehdä lähetystyötä ulkomailla

         – esirukoilijoidensa ja taloudellisen

               tukijoukkonsa avustamana.

                                                    Joh.17:18

 

MITÄ:

Lähetystyössä periaatteemme auto-

     nomiasta tarkoittaa yhteistyötaho-

       jemme suhteen sitä, että TS ei ole

         itse varsinainen lähetyshankkeiden

          rahoittaja, vaan pikemminkin

           silta, väylä tai kanava niille

             lähtijöille ja lähettäjille, jotka

              haluavat tehdä ulkomailla

                lähetystyötä kauttamme.

- Em. autonomia -periaatteen mukaisesti

    YHTEISTYÖMME PERUSTANA eri tahojen

      ja ihmisten kanssa, ei ole jokin tietty

       yhteinen hengellinen näkemys tai

        erityisoppi, vaan omakohtainen

         UUDESTISYNTYMINEN Pyhästä

          Hengestä, USKO Jeesukseen

           Kristukseen ja Hänen sovitus-

            ja lunastustyöhönsä; sydämen

             puhtaus ja vilpitön halu seurata

              Jeesusta ja palvella Isää – sekä

               keskinäinen yhteys Hengessä,

                rehellisyys, yhteisymmärrys ja

                  yhteistyöhalu välillämme.

 

TARKOITUS:

TEHDÄ TUNNETUKSI EVANKELIUMI,

      ilosanoma Jumalan armosta ja rak-

        kaudesta – ”kaikille luoduille",

         ”kaikissa maailmoissa” – mah-

            dollisimman alkuperäisenä

              ja helppotajuisesti.

- AVAAMME MAHDOLLISUUDEN

   = Haluamme tarjota Jumalalle ja ihmi-

        sille mahdollisuuden toteuttaa sitä

          lähetyskutsua, jonka Jeesus on

            antanut – niin YKSILÖUSKOVILLE 

              kuin SEURAKUNNILLEKIN.

 

- PALVELEMME SILTANA  konsulttina,

    välittäjänä ja kontaktina eri maihin;

      ja apuna siihen, että lähettien koke-

       mus ja armoitukset yhdistyvät työn

         tarpeisiin – ja voivat koitua pelas-

          tukseksija siunaukseksi monille

            ihmisille ja kansakunnille.

MITEN:

JAAMME halukkaille sitä hengellistä

      tietämystä, osaamista, tuntemusta

        ja kokemusta, mitä Isä on antanut

         meille lähetystyöstä.

 

- PALVELEMME lähinnä mahdollisuuden

     avaajana, siltana, jota myöten srk:t

       ym. herätyskristilliset yhteisöt voivat

        lähettää – ja lähetit lähteä – lähetys-

         työhön, ulkomaille.

- SIIRRÄMME ja ohjaamme srk:tien, yksi-

     löiden, liikeyritysten ym. yhteisöjen ja

      tahojen hengellistä, taloudellista, tek-

       nistä ym. tukea ulkomailla työskente-

        leville läheteille ja myös lähetystyö-

         kohteisiin eri puolille maailmaa.

 

- VÄLITÄMME ja kerromme kanssamme

    yhteistyössä oleville joukoille rukous-

      ja kiitosaiheita ym. infoa eri lähetys-

       kohteista.

  

LÄHETYSTYÖTÄMME:

10016   ISRAEL- JA JUUTALAISTYÖ

10029   MISSIO SEFARAD

10278   Efraim & Rachel Naggari

               - ”ELÄMÄN PUOLESTA” ym. työ

                     ISRAELISSA

  

10294   Kirsi Hypén / ISRAEL- ja juutalaistyö

10061   AFRIKKA – OVERLAND MISSIONS

                - Tapio Tikkala

10032   ETELÄ- ja VÄLI-AMERIKKA

 

10236   BOLIVIA – Samuel Rojas:

                MEC-CG / SEBITEP / I.E.P.N.Q.

 

10223   Ferney Nieto / AMILA:

               – CEN, CREEA, CLAMI-KIDS,

                    CLAMI, ETM, CAMI, DCG

                        – BOLIVIA ym.

10320   Päivi Lintumäki - Työ Meksikossa,

               USA:ssa ja Afrikassa

10045   AASIA

 

10058   MISSIO MEEVI / Buddhalaiset alueet

 

10184   P-I:  Mi.L. / Koti-srk-liike

  

10304   P-I:  Di / Koti-srk-liike

 

10210   E-I:  V.Vi / L-koti

10113   Victor Montalvan / Kansainvälinen

              Latino-Lähetystyö  "VIDA Y FUEGO"

50160   Victor Montalvan / Kansainvälinen

              Latino-Lähetystyö  "VIDA Y FUEGO"

10074   MUU KANSAINVÄLINEN TYÖ

               - Espanja, Baskimaa, Ranska

                   Irlanti, Venäjä jne.

10197   MENORA MISSIO / Olavi Hyppönen

                - Ukraina

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

 

50128

           EVANKELIUMIN

         KYLVÖ- JA

 

          LEIKKUUTYÖ

 

MITÄ:

- Evankeliumi kaikille yhteiskunnan osa-

    alueille = Sekulaarin maailman

                      arvoihin vaikuttaminen

- Evankeliointi normaaliksi ja luonnol-

    liseksi osaksi uskovan arkielämää

- ”Matto-”, massa-, ystävyys-, salama-,

     katu-, kirja-, netti-, pantomiimi-,

       laulu- ym. taide- jne. evankeliointi

- ”Niittokone-evankeliointi” = Ihme- ja

     parantumiskampanjat, herätysko-

       koukset ja -sarjat

EVANKELIOIVIA YKSIKÖITÄ mm:

10249  KOTIYHTEYS / Esko Hakulinen

 

10281  RUKOUSMAKKARAKÄRRY

               - Ari & Sari Kuokka

 

10207  LAUPEUDEN TYÖ

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

50115   LPO-KOULU 

  

MIKÄ:

- LPO-Koulu on systemaattinen, inten-

   siivinen ja 3-tasoinen LÄHETYS-, PAL-

    VELUTYÖ- ja OPETUSLAPSEUSKOULU,

     jossa opetamme tuntemaan Juma-

      laa ja palvemaan Häntä.

- Jaamme halukkaille sitä tietämystä,

     osaamista, taitoa ja kokemusta,

       mitä Isä on antanut meille.

MITÄ:

- TUOTAMME Raamatun opiskelumateri-

     aalia eri kielillä (erityisesti kodeissa

       kokoontuvia srk:ia varten); ja kou-

         lutamme käyttämään sitä srk:issa.

* OPETAMME ESIM. NÄISTÄ AIHEISTA:

   - Opetuslapseus ja Koti-srk

   - Hengellinen elämä ja seurakunta

   - Usko, rukous, paasto ja antaminen

   - Evankeliointi ja Lähetystyö

   - Sidottujen vapauttaminen

   - Sisäinen parantuminen ja

        eheytymi­nen

   - Profeetallinen esirukous ja

        Hengellinen sodankäynti

   - Isän lahjat, Pojan lahjat, Pyhän

        Hengen hedelmät ja armolahjat

   - Jeesuksen antamat viidenlaiset

        palvelijat, erilaiset palvelulahjat

          ja seurakunnalliset palvelu-

            tehtävät

   - Palve­lu Pyhässä Henges

   - Jumalan Sana ja Sen saarnaami-

        nen – opiskelu, tulkinta, julista-

          minen ja opettaminen

   - ”Jumalallisen parantumisen

         teknikot”- ja ”Uusi ihminen

           Kristuksessa” -koulutus

   - Ylistystanssi-koulutus.

 

TARKOITUS:

- HALUAMME auttaa Jeesuksen opetus-

    lapsia tiedostamaan kutsumuksensa

     ja tehtävänsä Ju­malan valtakunnan

      kansalaisina; ja ohjata heitä toteut-

       tamaan Jeesuksen lähetyskäskyä

        hengelliseen asemaansa kuuluvien

         valtuuksien mukaisesti 

          RAKKAUDESSA,

            ANTAUMUKSELLA,

             TEHOKKAASTI

               – JA SYDÄMEN ILOLLA.

50034  KOTI-

        VERKOSTO

   

MIKÄ:

KOTI-VERKOSTO on TS:n tukema,

     AUTONOMISTEN KOTI-SRK-LIIKKEIDEN

       YHTEYS:

 

   - Uskovat raken­tuvat kodeissa kokoon-

       tuen, keskinäisessä yhteydessä, joh-

         tajien ja vanhimpien paimentamina.

 

MITÄ:

* Varustamme, rohkaisemme ja ohjaam-

     me Jeesuksen seuraajia:

 

 - KOKOONTUMAAN kodeissa ja raken­tu-

    maan siellä Pyhän Hengen läsnäolossa

     Isän ylistämisen ja palvonnan, Sanan

      opiskelun ja Siitä keskustelun avulla

 

 - KOKEMAAN keskinäistä yhteyt

 

 - (ESI)RUKOILEMAAN, kasvamaan

      uskossa ja Jumalan tun­temisessa

 

 - TIEDOSTAMAAN uskovina hengellisen

     asemamme, ja mitä merkitsee se,

       että olemme Jumalan lapsia

 

 - LÖYTÄMÄÄN kutsumuksemme

 

 - KEHITTYMÄÄN siinä, miten siunata

      ja palvella toisia Jumalan Sanalla,

        Pyhässä Hengessä ja armolahjoilla.

MITEN:

Autamme KOTI-SRK:ien ja -LIIKKEIDEN

    käynnistämisessä ja vahvistamisessa

     monin eri tavoin mm. tarjoamalla

      pienryhmiä varten valmistettua

       "Kirkkauden Saattue" -nimistä

         Raamatun opiskelumateriaalia.

  

- Neuvomme uskovia käyttämään tuota

     materiaalia, jotta he voivat sen avulla

       kodeissa kokoontuen kokea Kristuk-

        sen ruumiin yhteyttä, ja kasvaa sekä

          hengellisesti Jumalan ja Hänen

            Sanansa tuntemisessa että mää-

              rällisesti – moninkertaistuen KO-

                  TI-SEURAKUNNIKSI ja -LIIKKEIKSI

                      osaksi KOTI-VERKOSTOA.

 

TARKOITUS:

Haluamme auttaa uskovia kasvamaan

     hengelliseen kypsyyteen  täysi-ikäi-

      siksi Kristuksessa; sekä elämään ja

       toimimaan rakkaudessa ja uskossa

        Jeesukseen, hengellisesti varustet­-

          tuina – Jeesuksen armoon, Juma-

           lan Sanaan ja Pyhän Hengen

             voiteluun ja voimaan luottaen.

PERIAATTEITA:

Tunnustamme, että hengellisesti, käsit-

     teellisesti ja myös todellisuudessa on

      olemassa vain yksi Jumalan srk, joka

       on maailmanlaajuisesti yksi Krtistuk-

        sen morsian ja ruumis – johon kaikki

         Suomenkin uskovat kuukuulumme.

- Niinpä myös paikkakunta- ja kaupunki-

    kohtaisesti kaikki omakohtaisen uskon-

     ratkaisun tehneet, Pyhästä Hengestä

      uudestisyntyneet Jeesuksen seuraa-

        jat muodostavat kaikki yhdessä to-

         dellisen paikallisen Jumalan srk:n 

          kuuluivatpa he sitten minkä nimi-

           seen kristilliseen yhteisöön tahansa.

- Tiedostamme, että Toivon Saattueen

     Koti-Verkosto on vain osa Kristuksen

       paikallista seurakuntaa:

  

- Emme monopolisoi­ srk -nimitystä tar-

    koittamaan vain itseämme; emmekä

      halua lisätä toisistaan erillään olevien

       ”srk:ien” määrää – ikään kuin Jee-

          suksella voisi olla monta morsianta

             ja ruumista.

 

- Emme myöskään sano olevamme ainoa

    oikea Jeesuksen seurakunta esim. Hel-

     singissä – vaikka toki tahdommekin

       olla sen siemen ja osa sitä.

- Em. syystä emme kutsu itseämme seu-

    rakunnaksi kaupunki- ja aluetasolla,

     vaan ainoastaan silloin, kun puhumme

      Koti-srk:sta – jolloin on ilmeistä, että

       kyse on yhdessä kodissa kokoontu-

        vasta uskovien yhteydestä, jossa on

         koolla vain pieni osa koko Kristuk-

          sen paikallisesta srk-ruumiista.

KOTI-SRK mm. TÄÄLLÄ:

 

 - HELSINKI:

   - Kalasatama:

      50092  "Sanan ja Hengen läsnä-                               olossa"

 

   - Marjaniemi:

      50199  Kotiyhteys

  

   - Mellunkylä, Malmi, Pasila:

      50212  Iglesia Hispana

                   "VIDA Y FUEGO" - Helsinki

             (Espanjankielinen seurakunta)

  

 - KIRKKONUMMI, Masala / ESPOO:

 

     50209  "Herra kokoaa kansansa"

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

 

50131    PALVELU

 

           PYHÄSSÄ

            HENGESSÄ

 

MITÄ:

a) Pyhän Hengen synnyttämä

     ”Ylistys uskossa”:

    - Kiitos- ja ylistys (Jumalan kiittämi-

        nen ja korottaminen)

    - Karkelo (Jumalan juhliminen)

    - Palvonta (Jumalan ihannoiminen ja

       Hänelle antautuminen)

    - Taisteluylistys (hengelliseen sotaan

       liittyvä huuto, julistus, marssi, liput,

        pasuunat jne.)

    - Ylistystanssi

 

b) Profeetallinen palvelu  (Naatan, Gaad,

     Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Hesekiel)

    - Profeetallinen Sana

    - Pyhän Hengen kokeminen, -kaste,

       -täyteys, -läsnäolo, -tulikaste,

         -voitelu ja -kirkkaus

    - Rukouspalvelu: armolahjat, ihmeet,

       parantumiset, merkit ja voimateot

    - Erityiset esirukousryhmät

    - Esirukoukseen keskittyvät Koti-srk:t

 

c) Vapautus; Sisäinen parantuminen ja

     eheytyminen; Uusi Evankeliumin

       mukainen identiteetti ja täyteys

         Kristuksessa

 

d) Profeetallinen esirukous ja

      hengellinen taistelu ja sodankäynti

    - Toteuttajat: TS:n yhteistyössä olevat

        ja sen eri työsektoreita rukoillen

         tukevat esirukous­ryhmät ja esi-

          rukoukseen keskittyvät Koti-srk:t.

            Yksilöuskovat, herätyskristilliset

              järjestöt, herä­tysliikkeet (myös

               TS:n istut­tamat uskovien) yhtei-

                teisöt ja srk:t, eri puolilla

                  Suomea; ERITYISESTI:

 

e) Missio NÄKYMÄTÖN  Ef.6:12

    - Taistelu niitä ”tässä pimeydessä hal-

       litsevia maailman valtiaita ja pahuu-

        den henkival­toja vastaan taivaan

         avaruuksissa”, jotka estävät ihmisiä

          tuntemasta Jumalaa.  2.Kor.10:3-5

 

f) Kirkkauden Lauantait

    = Koulutusta profeetalliseen palveluun

        Pyhässä Hengessä

 

g) Kirkkauden Päivä- / Tuli-ilta -tapahtu-

     mat – joissa sisältönä:

    - Ylistystä, Raamatun opetusta ja

       julistusta; Vapaa sana -jakamista;

        Rukouspalvelua sairaiden ym. tar­-

         vitsevien puolesta; Pyhän Hengen

          voitelun, kirkkauden ja voiman

           välittämistä; Viipymistä Jumalan

             läsnäolossa

             – ilman uskonnollista rekvisiittaa

              = Ei rutiininomaisia ilmoituksia

                 eikä tar­peettomia ”täytenume-

                  roita” = Ei ”kokous”, vaan Isän

                   kohtaamista. Ei joka viikko

                   – mutta JANON MUKAAN.

HUOM! KATSO TYÖMME KOHTEITA  

  TARKEMMIN NÄISTÄ OSIOISTA :

  - HOME / "KATSO - MYÖS VIDEOITA"

 

  - MORE / "HALUATKO LAHJOITTAA"

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

 

50102

      PALVELUTYÖ

 

        Hes.1:15-21; Apt.19:1-8-12,20

         1.Kor.3:1-16,21-23

           Ef.2:19-22; 4:11-13-16

 

MIKÄ:

- Toivon Saattue on myös PALVELUTYÖ,

     jonka kautta itse toimimme monin

      eri tavoin – palvellen yksilöitä,

        Koti-srk:ia ym. uskovien yhteisöjä

         – kouluttaen, julistaen sekä

              tuottaen mm. kirjallisuutta

                ja videoita

                 – Suomessa ja ulkomailla.

  

- TS palvelee myös ALUSTANA MUILLE

     PALVELUTÖILLE (ministeriöille),

        jotka haluavat toimia yhteistyössä

         kanssamme – tarjoamme heille

          autonomisen SEKTORIN.

 

MITÄ:

- Opetamme srk:ia, yhteisöjä ja yksilöitä

  – ilman kirkkokuntarajoja – tuntemaan

       ja palvelemaan Jumalaa: Jaamme ha-

         lukkaille sitä hengellistä tietämystä,

          osaamista, kokemusta ja taitoa,

            mitä Isä on antanut meille – esim.:

  

  - Koti-srk- ja Lähetyskoulutus;

  - ”Kirkkauden Saattue” -kirjasarjan:

        - "Opetuslapseus"- ja Palvelu Py-

             hässä Hengessä"-koulutus

  - ”Jumalallisen parantumisen tekni-

        kot"- ja ”Uusi ihminen Kristuksessa”

                                                      -koulutus;

  - Ylistystanssi -koulutus.

 

MITEN:

- Tuotamme ja levitämme hengellisiä

     video-ohjelmia; sekä "Kirkkauden

      Saattue” -nimistä Raamatun

         opiskelumateriaalia hengellistä

           uudistumista ja opetuslasten

             tekemistä varten

 

- Vierailemme – ja myös itse järjestämme

     julistus-, koulutus- ja Raamatun ope-

      tustapahtumia, ja "Kirkkauden ja pa-

       rantumisen herätyskampanjoita"

         – ja palvelemme niissä.

 

- Tuemme rukoillen, rohkaisten, neuvoen,

     opettaen ym. monin eri tavoin yksilöitä,

       ryhmiä, seurakuntia, herätysliikkeitä

         ym. yhtei­söjä eri puolilla maailmaa.

PYRKIMYS:

- Haluamme toteuttaa Jeesuksen

    asettamaa rakkauden tehtävää

      – koko maailmassa –

       Pyhän Hengen ja Jumalan Sanan

        lupausten ohjauksessa ja voimalla:

        - julistamalla evankeliumia;

        - opettamalla Jumalan Sanaa / Raa-

            mattua;

        - tekemällä opetuslapsia,

             opetuslasten tekijöitä, ja 

                opetuslasten tekijöiden tekijöitä;

        - tuottamalla Raamatun opetus-

            materiaalia;

        - tukemalla monin eri tavoin yhteis-

            työjoukkojamme – kunkin maan

             ympäristön, olosuhteet, tilanteet

               ja eri ikäryhmät huomioiden.

 

PALVELUTYÖTÄMME:

50047   KIRKKAUDEN SAATTUE (KS):

                - Kirjallisuus-, koulutus-, julistus-

                    ym. työ SUOMESSA

  

10087   KIRKKAUDEN SAATTUE (KS)

                 – KANSAINVÄLINEN kirjallisuus-,

                     koulutus-, julistus-, ym. työ

10142   TULIVAUNU - Ester Aili Heinosen ja

                Reijo Hännisen LÄHETYSMATKAT

                  ym. YHTEISTYÖ

10100   VIDEOTYÖ

10090   JOHN G. LAKE MINISTRIES (JGLM)

                - koulutus

 

10139   GOSPEL-LATTARI- JA

                YLISTYSTANSSIKOULUTUS

10317  PALUU MUINAISILLE POLUILLE

               - Jarmo Tikka

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25

 

50005   DIAKONIA- /

 

           TUKIOSASTO

 

 

MITÄ:

50018  YHTEISTEN KÄYTÄNNÖN

               ASIOIDEN HOITAMINEN

= Uskovien kokoontumisiin ja toimintaan

     liittyvien käytännön asioiden järjestä-

      minen ja avustaminen

= Tapahtumien järjestäminen: Tila- ym.

     vuokrat, puhuja- ym. palkkiot, matka-

       ym. korvaukset ja kulut

= Vieraista huolehtiminen: majoitus ym.

     ylläpito; jne.

 

50063  TYÖVÄLINEET, -KALUSTO ym.

              -TARVIKKEET

 

50144  USKOVIEN KESKINÄINEN HUO-

               LENPITO  Apt.6:1-7

                                 1.Kor.12:12-25-27

= Huolehtiminen seurakunnan vanhuk-

     sista, orvoista, leskistä, sairaista ym.

       heikoista jäsenistä

 

10252  SUOMESTA TURVAPAIKKA KOTI-

                MAASSAAN VAINOTUILLE

                 KRISTITYILLE

10265  KRIISIAPU: Suurin tarve

50050  TIEDOTUS / MEDIA -tekninen tuki                Joh.4:28-30; Apt.5:28; 1.Ts.1:8,9

                Mt.4:24; 24:14; Ilm.14:6,7,14-16

a) Nettisivujen ym. julkisen tiedottami-

      sen tekninen tuki

 

b) Videotyön tekninen tuki: Videotiimi

     (Videokuvaamisen, editoinnin, nettiin

       asennuksen jne. tekniset osaajat)

 

c) Visuaalisen esityksen tuki (Graafikot,

      piirtäjät, valokuvaajat ym. visuaalisen

       esittämisen osaajat)

   

50021  HALLINTO-, LAILLISUUS-,

               TALOUS- YM. VIRALLISET

                 KÄYTÄNNÖN ASIAT

a) Hallinnon Tekninen Tuki: Virallisten

      ym. lakiasioiden hoito (Palkkiot,

       toiminta-, hankinta- ym. kulut;

        Työnhakuasiat, työ- ym. sopimukset;

         Maassaolo-, työ- ym. luvat ja asia-

          paperit; Toiminnan, varojen keräyk­-

           sen ja varojen käytön laillisuuden

             varmentaminen; jne.)

  

b) Taloudenhoidon Tekninen Tuki: Ylei-

      nen varainhankinta ja taloudenhoito

   = Budjetointi, rahankeräys ja -luvat,

        raportointi; Tilin- tai toiminnantar-

          kastuksen, toimintakertomuksen

            ym. vuosikokouksen  talous-

             asioiden järjestäminen ja var-

              mentaminen

   = Lahjoitukset, sponsorit, keräykset,

       talkootyöt jne.

   = TS:ta taloudellisesti (ilman vastavuo-

       roisvelvoitteita) tukevat:

        Yksilöuskovat, herätyskristilliset

          järjestöt, herätysliikkeet, yhteisöt ja

           srk:t, eri puolilla Suomea;

            Liikeyritykset ym. tahot/ instanssit

 

c)  Kassanhoito ja Kirjanpito

LUE LISÄÄ
TOIMINTAMME PERIAATTEISTA:

bottom of page