top of page

ARVOT

bush-86291_1920_edited_edited.jpg

TOIMINTAA OHJAAVIA ARVOJA, PERIAATTEITA ja NÄKEMYKSIÄ

TOIVON SAATTUE ON ERILAINEN, OMANLAISENSA LÄHETYSYHTEYS:

1. TS:ssa ei pyritä perinteiseen, yleises-

     ti vallalla olevaan pastori-, pappi-,

      saarna-, kirkko-, toimitila-, temppe-

       li-, liturgia-, messu-, seremonia-,

        rituaali-, ohjelma- ja kokouskes-

         keiseen ym. apos­tolien jälkeen

          kehitettyyn, "kaavoitettuun" ja

           instituutiomaiseen toimin­taan.

2. TS:ssa ei keskitytä PÄÄSÄÄNTÖISESTI

     (tavan vuoksi) järjestämään perinteisiä,

      yli 20 uskovalle suunnattuja jumalan-

       palveluksia tai muita vastaavia viikoit-

        taisia yleisötilaisuuksia.

  

    Ne TS:n yhteydessä elävät uskovat,

     jotka kaipaavat sunnuntaisia viikko-

      juhlia, voivat toki käydä niissä ja kuu-

        luakin niitä toteuttaviin seurakuntiin.

3. TS:ssa ei ohjata palvelemaan itseään

      – omaa erinomaisuutta, toimeentuloa,

          urakehitystä eikä mitään muutakaan

           henkilökohtaista tai itsekästä

            pyrkimystä:

   Oleellista ja tärkeää on työn kohde,

     eli ne ihmiset, yhteisöt, kansat ja

      kansanryhmät, joita TS:n kautta on

       tarkoitus tavoittaa ja palvella.

4. TS sijoittaa saamansa lahjoitusvarat

      ensi sijassa lähetystyössä (ulkomailla)

        palveleviin jpalveltaviin ihmisiin,

          eikä esim. rakennuksiin.

5. TS:ssa arvostetaan, rohkaistaan ja

      suositellaan usko­vien kokoontumista

       ”matalalla profiililla” pienryh­missä,

          KODEISSA, joissa on ylistystä ja 

           Ju­malan läsnäolossa viipymistä,

             keskinäistä yhteyttä ja jakamista,

              Sanan opetusta, opetuslapseutta

               – ja esiru­koustulta TS:n lähetys-

                   ym. työn kohteiden tueksi.

 

6. Koska TS:ssa on useita autonomisia

     KOTI-SRK-Liikkeitä, sektoreita ja palve-

      lutöitä, TS ei pyri olemaan mukana

       yhtenä yksikkönä/ jär­jestönä kaikis-

        sa uskovien ja srk:ien yhteisissä

         hankkeissa ja tapah­tumissa. TS:n

          yhteydessä olevia uskovia roh-

           kaistaan kuitenkin osallistumaan

            niihin sekä yksilöinä että omina 

             yksikköinä = Koti-srk:ina ja toi-  

              mintasektoreina.

 

7. Jumalan valtakunnan Kuningas on

     ihmiseksi tullut Jumalan Poika,

      synnin ja paholaisen voittanut,

       syntiemme vuoksi ristiinnaulittu,

        kuolleista ylösnoussut ja taivaa-

         seen astu­nut Jeesus Kristus.

 

   Hän johtaa seurakuntaansa

     Pyhän Henkensä, Sanansa

       – ja Hänelle uskollisten

            palvelijoidensa kautta.

 

   Toivon Saattue on osa tätä valtakuntaa,

     jossa yliluonnollinen johtaa; ja raha

      ym. Jumalan käyttöön luovutettu

       luonnollinen, näkyvä ja ajallinen

        voi palvella, avustaa ja mahdollistaa

         käytännössä tämän hengellisen val-

          takunnan edistymistä maailmassa.

8. Toivon Saattue ja sen osastot, sektorit,

      ministeriöt (palvelutyöt) ja Koti-srk-

       Liikkeet ja -Verkosto muodostavat

         hengellisen (herätyskristillisen)

           Lähe­tysyhteyden.

 

   TS:n olemassaolon ainoa syy ja koko

     sen toiminnan motiivi on: USKO

       Jeesukseen Kristukseen ja Raamattuun

         – halu elää Isän Jumalan yhteydessä

             ja kirkastaa ja palvella Häntä

              Pyhän Hengen avulla ja voimalla.

  

9Toivon Saattueen koko maailman-

     laajuisen olemuksen visiointia,

      hengellistä työtä ja sen suunnittelua

       koordinoi 3 – 8 jäseninen GLOBAL

        TEA(GT), johon voi kuulua

         Jeesuksen palvelijoita, joilla on

          keskenään Isältä saatu yhtenäinen

           näky ja tavoite TS:sta  ja jotka

            uskovat voivansa toteuttaa sitä

             yhdessä, rukoillen,

              Pyhän Hengen avulla.

  

10. TS:n virallisia asioita hoitaa TS ry:n

        hallitus. Se palvelee hallinnollisten,

          juridisten, talous- ym. virallisten

           asioiden vastuuelimenä

            – auttaen koko Toivon Saattuetta,

                Global Teamin ohjeistamana

                  ja läheisessä yhteistyössä

                    sen kanssa.

  

   TS ry:n hallitus on luonteeltaan avustava

     (eikä määräävä) hallintoelin.  Apt.6:1-7

11. TS:n OSASTOJEN ja SEKTOREIDEN

        osalta Global Team arvioi ja päättää

         itse niistä henkilöistä, srk:ista

           ym. järjestöistä (ministeriöistä),

             joiden kanssa ja miten TS tekee 

              yhteistyötä, (Paavali ja Barnabas

                                      Apt.15:36-40).

12. TS antaa mahdollisuuden, konsultoi,

         neuvoo, tukee ja palve­lee lähetys-

           ym. kristillisen yhteistyön kataly-

            saattorina (välittäjä­nä) ja siltana

             eri ihmisten, seurakuntien ja

               järjestöjen välillä – Suomessa

                 ja myös kansainvälisesti.

13. TS:n YHTEYDESSÄ olevien uskovien,

         seurakuntien ja palvelutöiden (minis-

          teriöiden) YHTEYDEN PERUSTANA ON:

           HENKILÖKOHTAINEN USKO

            Jeesukseen ja Raamattuun;

                UUDESTISYNTYMINEN ja osallisuus

                samasta Jumalan Hengestä;

                     RAKKAUS Isään ja lähimmäisiin;

                     KESKINÄINEN luottamus,

                      kunnioitus, tukeminen ja

                        YHTEISTYÖHALU.

14. Toivon Saattue ON oman uskonratkai-

         sun tehneiden – Raamat­tuun, Jee-

          sukseen, Isään ja Pyhään Henkeen

            SITOUTUNEIDEN HERÄTYSKRISTILLIS-

             TEN IHMISTEN LÄHETYSYHTEYS.

 

 TS EI OLE eikä pyri olemaan ekumeeninen,

   eri herätysliikkeiden, kirkkokuntien ym.

    instituutioiden keskuudestaan valitse-

     mien edustajien muodostama muodol-

       linen keskuselin tai neuvosto.

 Toivon Saattue VOI kuitenkin auttaa herä-

    tyskristillisten järjestöjen yhteistyötä

     tarjoamalla autonomisen sektorin,

      niin että sitä johtaa sektorin itse

        valitsema (ja niin halutessa, näistä

          järjestöistä koostuva) johtoryhmä.

 

 Mutta TS ei itse toimi osana mitään

   kirkkokuntaa eikä edusta mitään

     organisaatiota (virallisesti).

15. Toivon Saattueessa toimitaan itse

          ja autetaan toisia toimimaan;

            mutta TS ei pyri johtamaan muita;

             eikä se ohjaudu (sitä ei johdeta sen)

               ulkopuolelta eri yhteisöjen taholta:

     Suhtautumisessa TS:n kanssa yhteis-

      työssä palveleviin srk:iin ja järjestöihin

       TS:n peri­aatteena on olla tasavertai-

         nen ja autonominen kaik­kien kesken

           – ikään kuin ”pyörä pyörässä –

               niin että pyörien välissä on

                 hyvin rasvatut laakerit” => Siten

                  TS:n yhteistyössä eri sektorit ja

                    yksiköt voivat ”pyöriä” (toimia)

                      vapaasti omaa näkyään kohti:

  

     Sektorit ja Koti-srk:t  eivät pyri sääte-

       lemään tai ohjailemaan toisiaan (ulko-

         puolelta)vaan jokainen Koti-srk 

          ja palvelutyö on vapaa toteutta-

           maan omaa kutsumustaan,

            rakkauden ilmapiirissä, toisiaan

             huomioiden ja kunnioittaen, ja

              pyrkien elämään ja toimimaan

               samassa Hengessä – ja säilyt-

                 tämään keskinäisen rauhan.

                         Gal.2:7-9; Ef.4:1-6,15,16

16. TÄHÄN SISÄLTYY PERIAATE: Pidättäy-

         dym­me ehdottomasti mustamaalaa-

          masta ketään Juma­lan palvelijaa

           – vaikka tämä ei toimisi ja ajatte­lisi

                ai­van kaikessa samoin kuin me

                – varsinkin, jos emme itse edes 

                     tunne tätä henkilökohtaisesti.

                                                      Ef.4:20-32

17. Global Teamin jäsenille  olkoot he

       naisia tai miehiä, on oleellista:

        halukkuus ja mahdollisuus sitoutua

         yksituumaisesti TS:n tavoitteeseen

          ja yhteiseen näkyyn; sekä alttius ja

           ky­ky keskinäiseen yhteistyöhön.

  

     Lisäksi on suositeltavaa, että he

       kaikki asuvat samalla suunnalla

          pääkaupunkiseudulla.

18. Global Teamin jäsenten on hyvä

        tulla usein yhteen, oppia tuntemaan

          toisiaan ihmisinä  ja myös toistensa

           näkemyksiä, kutsumusta, näkyä ja

             armoitusta (ja myös itse kunkin

               käytmää teologista kieltä /

                 sanastoa, terminologiaa jne.).

  

     Kun on tiedossa,

       mitä ja miten itse kukin ajattelee,

        voidaan onnistua käytännössä

         löytämään yhteisiä tavoitteita,

          kehittämään tavoitteita tukevia

           asioita ja kulkemaan yhdessä

            samaan suuntaan.

 

19. Suurin osa TS:n yhteydessä tai sen

        yhteistyössä palvele­vista Sanan

         julistajista, lähetyssaarnaajista ym.

          Jumalan valtakunnan työntekijöistä

            ei kuulu TS:n GLOBAL TEAM:iin.

 

     Heidät pyritään vapauttamaan

       pois TS:n maailmanlaajuisten,

         hallinnollisten ym. käytännöllis­ten

          asioiden hoidosta, jotta he voivat

            keskittyä omaan hengelliseen

             kutsuunsa  palvelemaan niissä

              tehtävissä ja niitä ihmisiä,

                joiden luokse Jeesus on

                 heidät kutsu­nut, lähettänyt

                   ja tarkoittanut.

 – RAKKAUDEN TÄHDEN – 

 

   – USKOLLE KUULIAISENA – 

 

     – KUTSUMUSTA KUNNIOTTAEN – 

       – TOTUUDEN PUOLESTA –

         – ERILAISUUTTA ARVOSTAEN –

 

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25
bottom of page