top of page
moscow-3227567_1920.jpg

NÄKY / MISSIO

 VISIO / NÄKY / TAVOITE

Hes.1:15-21; Apt.19:1-8-12,20

1.Kor.3:1-16,21-23; Ef.2:19-22

 Ef.4:11-13-16

1. Tehdä tunnetuksi evankeliumi,

       ilosanoma Jumalan

        armosta ja rakkaudesta,

         ”kaikille luoduille”,

          ”kaikissa maailmoissa”,

             mahdollisimman alkupe-

              räisenä ja helppotajuisesti.

2. Auttaa Jeesukseen uskovia

      tiedostamaan hengellinen

       asemansa Kristuksessa,

         ja elämään, sen mukaan

          keitä me olemme

           Jumalan lapsina.

3. Auttaa uskovia kasvamaan

      hengelliseen kypsyyteen,

       täysi-ikäisiksi Kristuksessa; sekä

        elämään ja toimimaan rakkaudessa

          ja uskossa Jeesukseen,

           hengellisesti varustettuina

             – ja luottaen

                Jeesuksen armoon,

                  Jumalan Sanaan,

                    Pyhän Hengen voiteluun,

                      läsnäoloon ja voimaan.

4. Auttaa Jeesuksen opetuslapsia

      tiedostamaan kutsumuksensa,

       tehvänsä ja armoituksensa Ju-

        malan valtakunnan kansalaisina;

          ja ohjata heitä toteuttamaan

           Jeesuksen lähetyskäskyä

            asemaansa kuuluvien

             valtuuksien mukaisesti –

              sydämen halulla ja ilolla,

               antaumuksella

                – ja tehokkaasti.

5. Auttaa uskovia ja seurakuntia

      kantamaan itse ja

       välittämään toisille

         – kaikkeen maailmaan:

             Isän sydämen tuntemista

              ja Hänen rakkauttaan;

               Jeesuksen armoa ja totuutta;

                Pyhän Hengen läsnäoloa,

                 hedelmää, voitelua, voimaa,

                  armolahjoja, kirkkautta

                   – ihmeitä ja tunnustekoja.

6. Auttaa Kristuksen seurakuntaa

      olemaan yksi – paikallisesti

        ja maailmanlaajuisesti.

 

   MISSIO / TEHTÄVÄ

 

Mk.16:15-20; Mt.28:18-20; Lk.24:44-49

 Joh.20:21-23; Apt.1:4,5,8; 13:1-4

1. Pyrimme toteuttamaan Jeesuksen

      asettamaa rakkauden tehtävää

       koko maailmassa Pyhän Hengen

         ja Jumalan Sanan lupausten

          ohjauksessa ja voimalla:

     - julistamalla evankeliumia

      - tekemällä opetuslapsia,

       - opetuslasten tekijöitä ja 

        - opetuslasten tekijöiden tekijöitä

         - opettamalla Jumalan Sanaa

          - tuottamalla Raamatun opetus-

              materiaalia

  

     = Pyrimme tukemaan yhteistyö-

          kumppaneitamme monin eri

           tavoin  kunkin maan olo-

            suhteet, ympäristön, tilanteet

              ja eri ikäryhmät huomioiden.

 

2. Autamme KOTI-SRK:ia ja -LIIKKEITÄ

      eri tavoin niiden käynnistämisessä

        ja vahvistamisessa – tarjoamalla

         mm. pienryhmiä varten valmistet-

          tua "Kirkkauden Saattue" -nimistä

            Raamatun opiskelumateriaalia

             – ja myös opettaen ja ohjaten

                 uskovia, srk:ia ym. yhteisöjä

                   käyttämään sitä.

 

    Kodeissa kokoontuen uskovat voivat

     kokea Kristuksen ruumiin yhteyttä

      ja kasvaa sekä hengellisesti että

       määrällisesti – moninkertaistuen

        KOTI-SRK-LIIKKEIKSI ja

          KOTI-VERKOSTOKSI.

 

3. Teemme yhteistyötä paikallisesti,

       kansallisesti ja maailmanlaajuisesti

         eri ihmisten, srk:ien, yhteisöjen

           ja järjestöjen kanssa, jotta

            Jumalan valtakunnan ilosanoma

              saavuttaa nopeasti maapallon

                kaikki kansat, heimot, suku-

                 kunnat, heimot, ihmisryhmät

                    ja kielet – joka kolkan.

 PYRKIMYS / TARKOITUS

 

1. AVATA MAHDOLLISUUS

     = elää myötävirrassa Pyhän Hengen

           kanssa ja olla ”Häntä estämättä”

             mukana siinä,

                mitä Hän on tekemässä

   

     = Antaa Jeesukselle mahdollisuus

          toteuttaa antamansa LÄHETYS-

            KUTSU eri IHMISTEN kohdalla:

  

     = Palvelemme eri maihin VÄYLÄNÄ 

          konsulttina, kontaktina ym. apuna

           – jotta lähettien kutsumus pääsee

               toteutumaan ja heidän hengelli-

                set armoituksensa ja kokemuk-

                  sensa voivat palvella Jumalan

                    suunnitelmia ja kohdemaiden

                      tarpeita

                       – kunniaksi Isälle ja

                            siunaukseksi monille

                              kansoille ja ihmisille.

 

2. AUTTAA, valmentaa ja rohkaista

      SEURAKUNTIA tekemään lähetys-

        työtä eri maissa ja mantereilla.

 

3. SIIRTÄÄ ja ohjata yksilöiden, srk:ien,

       liikeyritysten ym. yhteisöjen ja taho-

         jen hengellistä, taloudellista, teknis-

           tä ym. tukea ulkomaille lähteville 

             läheteille, ja myös lähetystyön 

               kohteisiin eri puolille maailmaa.

 

4. VÄLITTÄÄ ja kertoa kanssamme yh-

      teistyössä oleville rukous- ja kiitosai-

        heita ym. infoa eri lähetyskohteista.

 

5. TUOTTAA Raamatun opiskelumateri-

      aalia eri kielillä (erityisesti kodeissa

        kokoontuvia seurakuntia varten)

          ja ohjata uskovia käyttämään sitä

           seurakunnissa.

 

6. TARJOTA ja järjestää

       Raamatun opetus-, koulutus- ja

         Evankeliumin julistustapahtumia

            ja palvella niissä.

 

7. TUKEA rukoillen, rohkaisten,

       neuvoen ym. monin eri tavoin

         yksilöitä, ryhmiä, yhteisöjä,

           seurakuntia ja herätysliikkeitä

             eri puolilla maailmaa.

* KUUNTELEN ISÄÄ YMMÄRRÄN HÄNEN

   SANAANSA TOIMIN SEN MUKAAN

* VIETÄN AIKAA PYHÄN HENGEN TULESSA

   SYTYN HÄNESTÄ ELÄN PALAEN JUMALALLE

* OLEN TIETOINEN KUTSUMUKSESTANI

   VIHKIYDYN SILLE ELÄN SEN TODEKSI

* OMAKSUN JEESUKSEN RAKKAUDEN

   SAMAISTUN SIIHEN PALVELEN SEN KAUTTA

 

toivon%2520saattue%2520%255BRecovered%25
bottom of page